Klauzule Informacyjne

RODO

ważne

Klauzule Informacyjne

Klauzule

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie art. 13 i 14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Jarosławem Sakiem dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych. Informację można także uzyskać pod adresem e-mail: poczta@mgoksir.pl lub nr tel.: 68 3276 557 lub bezpośrednio w siedzibie
 3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:

a) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust.1 lit c. RODO,

b) wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów z osobami, a także podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, realizacją celów statutowych tj.: organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, spotkań autorskich, wystaw, koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, półkolonii.

c) wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,

d) ustalenia i obrony roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych,

e) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Szczegółowe informacje na temat celów i środków przetwarzania danych osobowych są dostępne u Administratora i/lub Inspektora Ochrony Danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MGOKSiR.

 1. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia.
 2. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje głównie dane identyfikacyjne, oraz dane kontaktowe niezbędne do udziału osoby w akcjach organizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w NB oraz w celu zawarcia umowy tj.: rok urodzenia dziecka, imię i nazwisko dzieci i ich rodziców opiekunów), PESEL (rodzica / opiekuna), jego adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail). Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunku naszych uczestników związanych z ich aktywnością prowadzona przez MGOKSiR (np. zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję).
 3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim może udostępniać Państwa dane następującym kategoriom podmiotów:

a) Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) Instruktorzy warsztatów i zajęć organizowanych przez MGOKSiR, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub indywidualnych upoważnień administratora. Dotyczy to danych osób zapisanych na warsztaty i zajęcia prowadzone przez tych instruktorów.

c) Pracownikom administratora, na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności.

d) Firmom ubezpieczeniowym. Dotyczy to danych osób biorących udział w wycieczkach / warsztatach organizowanych przez naszą instytucję.

e) Firmom oferującym pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tych

8. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez okres czasu niezbędnym do pełnej realizacji celu w jakim zostały one

10. Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia – jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możecie Państwo wycofać w siedzibie administratora, telefonicznie lub mailowo na adres e-mail: poczta@mgoksir.pl lub iod@nowogrodbobrz.pl

11. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jednak w wielu przypadkach uniemożliwi on nam w pełni realizację celów określonych w pkt

12. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego dziecka, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), który jest organem nadzorczym, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

16. Państwa dane przetwarzane przez MGOKSiR nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegać

17. Wszystkie posiadane   dane   zabezpieczamy   przed   niepowołanym   dostępem   osób      W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do    aplikacji    zawierającej    dane    osobowe    posiadają    tylko    uprawnione    osoby    i    tylko    w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

    Dla uczestników imprezy organizowanej przez MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim

 Organizatorem Spotkania/Imprezy pod nazwą „ …………” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7, e-mail: poczta@mgoksir.pl

 • Uczestnikiem Projektu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 • Podczas Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz będzie utrwalany wizerunek uczestników oraz dane identyfikujące w postaci marki i numeru rejestracyjnego samochodu.
 • Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim jego wizerunku/danych identyfikacyjnych pojazdu, utrwalonych w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, poprzez jego publikację na stronie internetowej Administratora danych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej jako „RODO”, informuję, że:

 Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7;

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl;
 2. Dane osobowe Uczestników kupujących bilety na Imprezę będą przetwarzane w celu zakupu biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”, a także w celu wystawienia i rozliczenia faktury VAT na żądanie Uczestnika/Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1. lit c) RODO w związku z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i faktycznego dochodzenia roszczeń.
 3. Dane w postaci wizerunku osób mogą być przetwarzane w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody, o której mowa powyżej.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył lub udostępnił dane do dalszego przetwarzania na podstawie odrębnych umów.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 lub do czasu odwołania zgody;
 7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 – w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały
 10. Podanie danych osobowych podczas zakupu biletu wstępu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zakup biletu i uczestnictwo w Imprezie.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla pracownikówkandydatów do pracy w MOGSiR).

Na podstawie art. 13 oraz art. 14   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl lub pisemnie na adres
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; Ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

a) ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

b) ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.

c) ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana
 2. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor MGOKSiR.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały
 5. Pan/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis

 

Dyrektor

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

KLAUZULA INFORMACYJNA
profilu na portalu społecznościowym Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z obserwowaniem i Pani/Pana aktywnością na tym profilu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim NIP: 973 04 13 274, tel. 68 3276 557, e-mail: poczta@mgoksir.pl.
  1. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.
  3. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp właściciel portalu społecznościowego Facebook a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolne wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom. W szczególności, w związku z tym, dane w postaci wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook (na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy), moje dane osobowe zostaną udostępnione – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA. Tym samym moje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych. Moje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
  6. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

  • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  • Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowanie.
  • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego dziecka, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.

Nowogród Bobrzański, dn. ……………………….…

        …………………………………………………….

                             (imię i nazwisko)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

osoba pełnoletnia

1

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z udziałem w:

 • Imprezach okolicznościowych
 • Koncertach, spektaklach
 • Spotkaniach autorskich
 • Inne

2

Wyrażam na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim – zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwaloną jakąkolwiek techniką (foto, video),  w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie, elektroniczne przetwarzanie, uzupełnianie komentarzem, kadrowanie i kompozycję wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji edukacji kulturalnej i informacyjnej, działań projektowych, materiałach służących promocji i popularyzacji zadań edukacyjnych prowadzonych przez MGOSiR poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

a) mediach elektronicznych (FACEBOOK, YOU TUBE), a w szczególności na stronie internetowej MGOKSiR;

b) publikatorach i wydawnictwach, materiałach promocyjnych i informacyjnych;

c) broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.;

 – na czas zrealizowania celu do którego dane wizerunku utrwalono lub do  momentu wycofania zgody. 

3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

4

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w przedmiotowej Zgodzie, w celu promocji działań edukacji kulturalnej i informacyjnej.

5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam nieodpłatnie.

                                        ………………………………………………

                                                                                     (czytelny podpis)

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym art. 5,6,7 i 8 pkt 1,2,3 ogólnego rozporządzenia. 
 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.  z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 81 ust. 1.
 3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964, art. 23)

 _____________________________________________________________________________________________________________________

Nowogród Bobrzański, dn. ……………………….…

                                            ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA

1

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                         Imię i nazwisko dziecka

przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z udziałem w :

 • Imprezach okolicznościowych
 • Koncertach, spektaklach
 • Spotkaniach autorskich
 • Inne

2

Wyrażam na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskimzgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwaloną jakąkolwiek techniką (foto, video),  w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie, elektroniczne przetwarzanie, uzupełnianie komentarzem, kadrowanie i kompozycję wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji edukacji kulturalnej i informacyjnej, działań projektowych, materiałach służących promocji i popularyzacji zadań edukacyjnych prowadzonych przez MGOSiR poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

a) mediach elektronicznych (FACEBOOK, YOU TUBE), w szczególności na stronie internetowej MGOKSiR;

b) publikatorach i wydawnictwach, materiałach promocyjnych i informacyjnych;

c) broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.;

 – na czas zrealizowania celu, do którego dane wizerunku utrwalono lub do momentu wycofania zgody. 

3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

4

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w przedmiotowej Zgodzie, w celu promocji działań edukacji kulturalnej i informacyjnej.

5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam nieodpłatnie.

          ………………………………………………

                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym art. 5,6,7 i 8 pkt 1,2,3 ogólnego rozporządzenia. 
 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.  z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 81 ust. 1.
 3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964, art. 23)

____________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7, adres e-mail: poczta@mgoksir.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl

Dane osobowe dot. utrwalonego wizerunku będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań MGOSiR polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane dotyczące Pani/Pana wizerunku przechowywane będą do momentu realizacji celu, do którego zostały zgromadzone lub do odwołania zgody;

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Pani/Pan posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

                                                                       Administrator Danych Osobowych