REGULAMIN „SPORTOWE DOŻYNKI” – NIWISKA – 19.08.2023 r.

 

Organizatorem sportowych rywalizacji p.t.  „Sportowe Dożynki ” jest Stowarzyszenie FIBER. Turniej rozegrany zostanie podczas Gminnych Dożynek, które odbędą się we wsi NIWISKA w dniu 19.08.2023 r. Zawody sportowe rozpoczną się ok. godz. 17.00 i potrwają ok 60 minut.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po godz. 18.00 na scenie głównej.

  1. ZAPISY – LISTA STARTOWA

W konkursie wezmą udział zespoły z poszczególnych sołectw, które zgłoszą swój akces do Ośrodka Kultury (telefon: 68 3276586.) lub stowarzyszenia FIBER (tel: 691747627) w terminie do dnia 31.07.2023 r.

Każdemu Sołectwu w drodze losowania zostanie przydzielony numer startowy a stowarzyszenie FIBER dostarczy sołtysom tych sołectw regulamin konkurencji.

  1. SKŁAD DRUŻYNY

Zawodnicy z danego sołectwa zgłoszeni do zawodów muszą mieszkać bądź być zameldowani w danym sołectwie. Drużyna będzie się składać z trzech zawodników oraz ewentualnie jednego rezerwowego (zawodnicy rezerwowi nie są wymagani). Nie ma ograniczeń ze względu na wiek i płeć z tym, że zalecane jest, aby zawodnicy mieli ukończone 18 lat. Zawodnicy w danej drużynie otrzymują numer startowy (jaki przypadł w losowaniu dla danego sołectwa) z małą cyferką 1,2 lub 3  a zawodnicy  rezerwowi nr 4.

  1. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia kapitan drużyny przekazuje najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów do stolika sędziowskiego u organizatora turnieju – stowarzyszenia „FIBER”. Po zgłoszeniu drużyny, kapitan odbiera numery startowe dla swoich zawodników, którzy przyklejają je na przedniej stronie koszulki. Zawodnicy otrzymują taki numer pod jakim są zapisani na zgłoszeniu.

Przed zawodami nastąpi prezentacja drużyn i zawodników.

  1. UDZIAŁ Z ZAWODACH

W każdej konkurencji startuje 3 zawodników z danej drużyny. Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 3 min. (po tym czasie drużyna zostaje zdyskwalifikowana z danej konkurencji i nie otrzyma punktów).

Konkurencje należy wykonywać sumiennie, zgodnie z zasadami fair play i regulaminem danej konkurencji. Drużyny przed turniejem zapoznały się z opisem konkurencji, a ponadto omawiane będą przed rozpoczęciem danej konkurencji.

  1. KONKURENCJE

Turniej składać się będzie z 4 lub 5 konkurencji sportowo-sprawnościowych w zależności od ilości zapisanych drużyn. Szczegółowy opis konkurencji drużyny otrzymają przed rozpoczęciem rywalizacji. Organizator zastrzega sobie jednak odwołanie konkurencji ze względu na warunki miejscowe, pogodowe oraz ograniczenia czasowe.

  1. PUNKTACJA

Drużyny w danej konkurencji otrzymują tyle punktów, ile jest przypisanych do danego miejsca. Przed turniejem zostanie ogłoszona punktacja za miejsca w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn takiego samego wyniku, drużyny te otrzymują taka samą ilość punktów przypadającą za dane miejsce. W przypadku zdobycia w klasyfikacji generalnej równej ilości punktów przez drużyny na czołowych lokatach odbędzie się dogrywka kapitanów zainteresowanych drużyn, która zadecyduje o wyższym miejscu.

Kolejność drużyn na dalszych miejscach ustalana będzie w/g sumy zdobytych punktów a w przypadku takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, brana będzie pod uwagę zdobyta większa wartość punktowa biorąc pod uwagę wszystkie konkurencje.

Nieukończenie konkurencji bądź dyskwalifikacja drużyny w danej konkurencji skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w ogóle.

Podczas zawodów przy stanowisku sędziowskim usytuowana będzie tablica wyników, na której na bieżąco będą aktualizowane wyniki po każdej konkurencji.

  1. SĘDZIOWANIE

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja sędziowska składająca się z sędziego głównego oraz sędziów pomocniczych.

Wszelkie przypadki zauważenia niewłaściwego wykonywania zadania przez zawodników z innych zespołów w trakcie trwania konkurencji należy zgłaszać sędziom pomocniczym.

Protest może składać do sędziego głównego wyłącznie kapitan drużyny bezpośrednio po zakończeniu konkurencji. Sędzia po konsultacji z sędziami pomocniczymi wyda ostateczny werdykt. Wszelkie protesty należy składać przed ogłoszeniem wyników danej konkurencji.  Protesty złożone w późniejszym czasie nie podlegają ocenie. Interpretacja spornych sytuacji należy wyłącznie do sędziego głównego, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Sędzia zawodów może zarządzić powtórzenie lub unieważnienie konkurencji z przyczyn niezależnych od zawodników.

  1. NAGRODY

Za zajęcie miejsc od 1 do 3 drużyny otrzymają nagrody pieniężne a wszystkie drużyny puchary i dyplomy.