Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór ofert na dzierżawę plaży w Dobroszowie Małym
Termin składania ofert: 03.06.2022 r.
Miejsce składania: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański (pok. nr 1)
Cena wywoławcza za cały sezon: 1.800 zł
Warunki:
 1. Zarządca oddaje dla Dzierżawcy w dzierżawę na okres do 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r. grunt na terenie miejscowości Dobroszów Mały (gmina Nowogród Bobrzański), oznaczony według mapy ewidencyjnej nr działki: dz. 25/39 – 0,3127 ha, dz. 25/15 – 0,2741 ha, dz. 29/7 – 0,1758 ha, dz. 31/15 – 0,0226 ha, ogólna powierzchnia – 0,7852 ha z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek.
 2. Na dzierżawionym terenie obowiązuje zakaz kąpieli. Kąpiący się wchodzą do wody na własną odpowiedzialność. Dzierżawca jest zobowiązany umieścić na biletach wejściowych oraz na tablicach informacyjnych informację o zakazie kąpieli.
 3. Na terenie wydzierżawionym na cele rekreacji i wypoczynek w miejscowości Dobroszów Mały obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Zmiana przeznaczenia użytkowania gruntu wymaga uzyskania zgody Zarządy.
 5. Stawka czynszu nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy dzierżawy
 6. Bez pisemnej zgody Zarządcy Dzierżawca nie ma prawa poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, a naruszenie umowy w tym zakresie spowodować może rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Dzierżawca ma prawo do pobierania opłat za wejście na teren dzierżawiony (tzw. plaża).
 7. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych zwianych z wydzierżawionym gruntem:
 • Wyznaczenie miejsc parkingowych na terenie dzierżawionym,
 • Ustawienie przenośnych toalet typu TOI TOI w miejscu ogólnodostępnym w rejonie dzierżawionym,
 • Wynajem pojemników na śmieci, ich wywóz oraz dbanie o porządek na terenie dzierżawionym.
 1. Dzierżawca będzie miał  przekazany uporządkowany teren i w takim stanie zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy.